Yuqi Xue

Yuqi Xue
Yuqi Xue
Graduate Student
230 Coordinated Science Lab

Graduate Advisor

  • Jian Huang (PHD)

Research Areas

  • Computer architecture

Recent Courses Taught

  • ECE 511 (CSE 521) - Computer Architecture