Yichi Zhang
Yichi Zhang
Graduate Student

Graduate Advisor

  • Zhizhen Jane Zhao (MS)
  • Zhizhen Jane Zhao (PHD)

Research Topics

  • Machine learning