Yichi Zhang
Yichi Zhang
Graduate Student

Graduate Advisor

  • Zhizhen Jane Zhao (MS)

Research Topics

  • Machine learning