Wen Jin
Wen Jin
Graduate Student
4259 Beckman Institute

Graduate Advisor

  • Zhi-Pei Liang (PHD)

Research Areas