Keyi Shen

Keyi Shen
Keyi Shen
Graduate Student

Graduate Advisor

  • Yunzhu Li (MS)
  • Huan Zhang (MS)

Research Areas

  • Robotics and motion planning