skip to main content
Jiachen Li
Jiachen Li

Jiachen Li

Graduate Student

Graduate Advisor

  • Humphrey Shi (MS)
  • Humphrey Shi (PHD)

Research Topics

  • Machine vision