Bing Ze Lin
Bing Ze Lin
Graduate Student

Graduate Advisor

  • Yun-Sheng Chen (PHD)

Research Areas

  • Biomedical imaging