Xingqian Xu
Xingqian Xu
Graduate Student
2323 Beckman Institute

Graduate Advisor

  • Thomas S. Huang (MS)
  • Humphrey Shi (PHD)

Research Areas

  • Computed imaging systems
  • Machine learning and pattern recognition