Tianxiang Zheng
Tianxiang Zheng
Graduate Student

Graduate Advisor

  • Deming Chen (MS)

Research Areas

  • Cloud computing

Recent Courses Taught

  • ECE 110 - Introduction to Electronics