Mang Tik Chiu

Mang Tik Chiu
Mang Tik Chiu
Graduate Student

Graduate Advisor

  • Wen-mei Hwu (MS)
  • Humphrey Shi (MS)
  • Humphrey Shi (PHD)

Research Topics

  • Machine vision