Jiwei Qian

Electrical and Computer Engineering
Jiwei Qian
Graduate Student

Primary Research Area

  • Electromagnetics and Optics - Electromagnetic theory

Profile

Graduate Advisor

  • Jianming Jin (PHD)

Research Areas

  • Electromagnetic theory