skip to main content
Yuqian Zhou
Yuqian Zhou

Yuqian Zhou

Graduate Student
2313 Beckman Institute

Research Areas

  • Computer vision and pattern recognition