skip to main content
Yudu Li
Yudu Li

Yudu Li

Graduate Student

Graduate Advisor

  • Zhi-Pei Liang (MS)
  • Zhi-Pei Liang (PHD)

Research Areas

  • Biomedical imaging