skip to main content
Xuan Yi
Xuan Yi

Xuan Yi

Graduate Student

Graduate Advisor

  • Kiruba Sivasubramaniam Haran (MS)
  • Kiruba Sivasubramaniam Haran (PHD)

Research Areas

  • Electric transportation
  • Electrical machines and drive systems