skip to main content
Rong Guo
Rong Guo

Rong Guo

Graduate Student

Graduate Advisor

  • Zhi-Pei Liang (MS)
  • Zhi-Pei Liang (PHD)

Research Areas

  • Biomedical imaging