skip to main content
Jialun Liu
Jialun Liu

Jialun Liu

Graduate Student

Graduate Advisor

  • Wenjuan Zhu (MS)
  • Wenjuan Zhu (PHD)

Research Areas

  • Nano-materials

Courses Taught

  • ECE 110 - Introduction to Electronics
  • ECE 210 - Analog Signal Processing